Meroco Leopoldov

Pre spoločnosť Meroco, a.s. sme realizovali projekt výstavby velínu, trafo stanice, laboratórií a skladu chemikálií. Súčasťou projektu boli rozvody pitnej a požiarnej vody ako aj kanalizačná sieť v celom objekte.

Spoločnosť Meroco, a.s. je komplexným dodávateľom biopalív. Biodiesel je alternatívne biopalivo, vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie. Prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a k ochrane životného prostredia.