Prístavba tried a výstavba telocvične Gymnázia

Stavebná spoločnosť Raving realizovala projekt výstavby telocvične a špecializovaných učební gymnázia v Piešťanoch. Projekt bol odovzdaný do užívania v roku 2001.

Prístavba tried osemročného gymnázia prebiehala počas 5 mesiacov na základe projektovej dokumentácie. Stavba bola odovzdaná do užívania v júly 2003. Investorom stavby bolo Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany.

Gymnázium Pierra de Coubertina študuje  618 žiakov (7 tried 8-ročného štúdia, 2 triedy 5-ročného bilingválneho štúdia, 14 tried 4-ročného štúdia), výučbu zabezpečuje plne kvalifikovaný 52-členný pedagogický zbor, 2 externí učitelia a 16 nepedagogických zamestnancov. Na čele školy je od r. 2014 Mgr. Miroslava Hanková, prvá žena na poste riaditeľa v histórii gymnázia.